นางสาวยุพเรศ  กันทวี
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

We have 5 guests and no members online

   


โครงสร้างและอัตรากำลัง

๑. ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง การจัดโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ ๙  ธันวาคม  ๒๕๔๘

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการโดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ ฝ่าย ดังนี้

๑.  ฝ่ายการเงิน (ระดับ ๗)

๒.  ฝ่ายบัญชี (ระดับ ๗)

๓.  ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ (ระดับ ๗)

 

๒. ตามแผนอัตรากำลังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ๓ ปี ได้กำหนดหน้าที่ให้ฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

๑.  ฝ่ายการเงิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- การเก็บรักษาเงินและการตรวจสอบเงิน

- งานตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

- งานเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินทุกประเภท

- งานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

- งานขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน การเบิกจ่ายเหลื่อมปี การขออนุมัติเบิกเงินตัดปี (ค้างจ่าย) รวมตลอดถึงการรายงานขออนุมัติหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- งานเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และสวัสดิการต่าง ๆ

- งานเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- งานเกี่ยวกับเงินฝากคลัง

- งานเกี่ยวกับการขออนุมัติและเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีสิทธิถอนเงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง

- งานนำส่งเงิน กสอ.และเงิน กบท.

- งานบำเหน็จบำนาญทุกประเภท

- งานการยืมเงินราชการ

- งานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินถ่ายโอนกิจการสาธารณะ และเงินสวัสดิการ

- งานตรวจสอบงบการเงินต่าง ๆ ตามข้อทักท้วงและเสนอแนะของ สตง.

- งานตรวจสอบเอกสารและจัดพิมพ์ฎีกาค่าสาธารณูปโภค

- งานวิชาการด้านการคลัง

- งานธุรการด้านการคลัง

- งานธุรการและบันทึกข้อมูล

- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

๒.  ฝ่ายบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- งานเกี่ยวกับการรับเงิน การฝากเงิน และรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

- งานจัดทำสมุดเงินสดรับ – เงินสดจ่าย และบัญชีแยกประเภททุกประเภทที่ปรากฏตามข้อบัญญัติและเงินนอกงบประมาณ

- งานจัดทำใบผ่านรายการทั่วไปและใบผ่านรายการมาตรฐาน

- งานจัดทำทะเบียนรายรับ – รายจ่ายตามงบประมาณ

- งานจัดทำทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และจัดทำรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

- งานจัดทำรายงานแสดงสถานะการเงินประจำวัน

- งานจัดทำบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท

- งานจัดทำงบรับ – จ่าย และงบทดลองรายได้ งานจัดทำทะเบียนคุมเงินรายรับ – รายจ่าย

- งานจัดทำงบทดลองและรายงานประกอบงบ

- งานรายงานกระแสเงินสดรับ – จ่ายเงินสด

- งานจัดทำกระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ   และจ่ายจากเงินสะสม)

- งานจัดทำกระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ และยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

- งานรายการรายจ่ายค้างจ่ายทุกประเภท

- งานจัดทำทะเบียนคุมเงินรายรับ – รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

- งานแสดงผลการเนินงานที่จ่ายจากรายรับตามแผนงานรวม

- งานรายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานต่าง ๆ ที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

- งานจัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากรายรับและเงินสะสม งบเงินสะสม

- งานการโอนลด – เพิ่ม แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี

- งานรวบรวมสถิติรายได้ – รายจ่ายประเภทต่าง ๆ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณ

- งานวิชาการด้านการบัญชีและการเงิน

- งานธุรการและบันทึกข้อมูล

- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

๓.       ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

     - งานด้านวิชาการด้านการเงินบัญชี

     - งานการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าตอบแทนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องจัดเก็บ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

     - งานประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้

     - งานการแจ้งเตือนและดำเนินคดี ผู้ค้างภาษีและค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

     - งานการจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้และภาษีประเภทต่าง ๆ และจำหน่ายลูกหนี้ออก จากทะเบียน

     - งานธุรการและบันทึกข้อมูล

     - งานการโอนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

     - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย