นางสาวยุพเรศ  กันทวี
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

We have 4 guests and no members online

    

     

บริการเอกสาร กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
      
  ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
   
  คำขอรับเงินสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  
  คำขอเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้น
  
  คำขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
      
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น
  
  คำร้องขอรับการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น
  
  หนังสือขอลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
   
  แบบฟอร์มการชำระเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
    
  ใบมอบฉันทะ
   
  ใบสำคัญรับเงิน
       
  แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน

      

 hp-fav-star-icon หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น